Цастелло Хотел

5 เหตผล วา ทำไม คณ ตอง เลอก เรา -ТХЕ Цастелло อย หาง จาก ทา หนา บาน เพยง 500 เมตร ไก ล หาด ตา ยาย และ หาด ตาแหวน ท ใช เวลา เดนทาง เพยง ไม ถง 10 นาท สะดวก สบาย ดวย บรการ รถ รบ สง ฟร ทา หนา บาน และ หาด ตาแหวน และ ยง ไก ล แหลง ชอป ปง ตลาด ราน อาหาร เซ เว น -ТХЕ Цастелло จะ แบง ออก เปน สอง อาคาร อาคาร หลก จะตกแต่งเป็นแนววินเทจน่ารักเหมาะแก่การถ่ายรูป สวน ทาง ดาน ตก суккее острво จะ ตก แต ดวย สสน สดใส สไตล ทะเล เกาะ ลาน -ТХЕ Цастелло ถูกออกแบบมาเพื่อคู่รักกลุ่มครอบครัว หรอ หม คณะ และ ผ ท รก และ สนก กบ การ ถาย ภาพ เราได้ทำการจัดตกแต่งทั้งภายนอกและภายในให้มีมุมถ่ายภาพที่หลากหลาย เพอ ให ทาน ได สนก กบ การ ถาย ภาพ -ТХЕ Цастелло เรา ยง ม ราน อาหาร เครอง ดม ภายใน คาเฟ และ บาร เพอ ให ทาน ได ใน อม สนก กบ ทก บรรยากาศ ของ เรา -ТХЕ Цастелло เรายังเป็นโรงแรมอันดับต้นๆของเกาะล้านที่มีความพร้อมในเรื่องการบริการการดูแลเอาใจใสทุกรายละเอียดที่ท่านจะได้รับ จอง เลย Лове КОХЛАРН Лове Цастелло